SPRÁVY Z NAŠEJ ŠKOLIČKY

Just another WordPress.com site

Oznam školskej stravovne

Vážení rodičia, Školská jedáleň pri materskej škole Lieskovec, Vám dáva na vedomie tieto informácie.

 • Dieťa materskej školy (2-5 rokov)   – príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhradí vopred, najneskôr do 15. dňa v mesiaci
 • Dieťa materskej školy v hmotnej núdzi a dieťa predškolák alebo žiak základnej školy  má nárok na dotáciu k stravovacím návykom iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a odoberie prihlásený obed.
 • V  prípade akejkoľvek neprítomnosti (aj ochorenia) dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole, alebo v škôlke je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa aj z obeda v stanovenom čase – deň vopred, v odôvodnených prípadoch do 08,00 hod. ráno v deň odhlásenia. Odhlásenie je možné na tel. čísle Školskej jedálne : 045/5370254 – pre MŠ aj ZŠ
 • Za včas neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca je povinný uhradiť príspevok na nákup potravín MŠ – 1,54 € / deň, ZŠ – 1,21 € / obed .
 • Číslo účtu Školskej jedálne : SK75 0200 0000 3500 3283 0412 VS: 553 , správa pre prijímateľa : meno a priezvisko stravníka
 • Platby : suma stravného MŠ – 1,54 € / deň t. j. 30,80 € / mesiac / bez nároku na dotáciu

                                                         MŠ – hmotná núdza  0,34 € / deň t .j 6,80 € / mesiac  –  s dotáciou 1,20 € / deň

                                                         MŠ – predškolák  0,34 € / deň t.j. 6,80 € / mesiac  –  s dotáciou 1,20 € / deň

                                                         ZŠ – 0,01 € / deň – 0,20 € / mesiac  – s dotáciou 1,20 € / deň

 

 • Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zariadenie školského stravovania nespĺňa podmienky na prípravu diétneho stravovania, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na stravu , ale len stravníkom, ktorý majú nárok na poskytnutie štátnej dotácie. Zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu na základe žiadosti a priložených potrebných dokladov štátnu dotáciu vo výške 1,20 € / deň len, ak sa dieťa zúčastní na výchovnovzdelávacom procese v MŠ a ZŠ.  / Diétne stravovanie sa poskytuje na základe lekárskeho potvrdenia vystaveného lekárom – špecialistom, ako je napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.. /
 • Povinnosť každého zákonného zástupcu pri prihlásení dieťaťa na stravovanie v školskej jedálni vypísať zápisný lístok

Mgr. Kováčová Marcela – vedúca ŠJ
Mária Koppová – riaditeľka MŠ

Reklamy
Pridaj komentár »

Želanie

Milí žiaci, rodičia a priatelia školy,
želáme Vám leto plné pohody, radosti a spokojnosti.
Ďakujeme za spoluprácu, a tešíme sa na Vás 2.9.2019.
Riaditeľka školy

Pridaj komentár »

Úradné hodiny v čase letných prázdnin 2019

Od 1.7. do 12.7.2019, od 26.8. do 30.8.2019, v čase od 7:30 hod do 13:30 hod.

Kontakty:

Tel./fax: 045/537 0227                                             Mgr. Adriana Butkovská
Mob.: 0918 99 62 40                                                 pov. zast. riaditeľky školy
Email: zwkladns@zslieskovec.edu.sk

Pridaj komentár »

Slávnostné ukončenie školského roka

Vážení rodičia, priatelia školy,
pozývame Vás na slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019,
ktoré sa uskutoční v piatok 28.6.2019 o 8:00 hod
na školskom dvore.
Organizačná informácia: ranný ŠKD v prevádzke.
Riaditeľka školy

Pridaj komentár »

Zber papiera a vyhodnotenie

Zber papiera, je aj snaha vychovávať deti k návyku vedieť užitočne recyklovať odpad. Počas piatich dní žiaci zbierali, nosili, či vozili spolu s rodičmi starý papier do zberu. Výsledok stojí za to!

VYHODNOTENIE TRIED:
1. miesto: III.A
2. miesto: II.A
3. miesto: IV.A

VYHODNOTENIE ŽIAKOV ZA ŠKOLU:

 1. miesto: Adam Kováč /3.A, 285 kg/
 2. miesto : Matej Viňanský /2.A, 123 kg /
 3. miesto : Tomáš Mésároš / 4.A, 103 kg /

Výhercom srdečne gratulujeme. Spolu žiaci nazbierali 1 232 kg + škola 220 kg = 1 452 kg.

Touto cestou, by sme sa chceli poďakovať nielen „víťazom“, ale aj ich rodičom, starým rodičom a všetkým ochotným ľuďom a deťom, ktorí sa na zbere papiera podieľali.

 

Pridaj komentár »

Deň Zeme a zber elektroodpadu

Ku Dňu Zeme sme si na škole zorganizovali týždňový zber použitých, nepotrebných batérií a drobného elektroodpadu. Do tejto environmentálnej akcie sa zapojili všetky ročníky. Žiaci doniesli  rôzne zaujímavé vecičky napr.:  staré varné kanvice, klávesnice, holiace strojčeky, napájacie zdroje, vŕtačky, batérie a iné.

Na Daltonskom piatku sa žiaci nielen dozvedeli rôzne zaujímavé informácie o recykloodpade, zbere, jeho triedení, …. ale sa tiež zapájali do pripravených úloh v jednotlivých triedach. Prváci a druháci kreslili pekné obrázky a plagáty, tretiaci zas vytvorili video o elektroodpade,
ktoré si môžete pozrieť tu: https://youtu.be/K8ur5_ovv7c
Štvrtáci si pripravili reportáž o  celotýždňovom  zbere batérií a elektrozariadení. V závere sme si spoločne zhodnotili celotýždňovú „zberateľskú činnosť“. Sme veľmi radi, že aj my môžeme takouto formou pomôcť ekologickej likvidácií elektroodpadu, pretože tým chránime naše životné prostredie.

Mariana Mareková

Pridaj komentár »

Zber starého papiera

Vážení rodičia, starí rodičia, priatelia školy a Lieskovčania,
Základná škola v Lieskovci organizuje tento týždeň zber starého papiera.
Zviazaný starý papier, kartóny alebo knihy zbavené tvrdej väzby môžete doniesť do školy
dnes do 17:00 hod, v utorok, stredu a štvrtok od 6:00 do 17:00 hod, a v piatok od 6:00 do 10:00 hod.
Žiaci a zamestnanci školy Vám ďakujú.
Pridaj komentár »

Pozvánka na prijímacie skúšky

Pridaj komentár »

Milí rodičia, blížime sa k realizácii nového školského herného ihriska pre Vaše deti. Uvítame vašu pomoc pri jeho úpravách…

Vážení rodičia, starí rodičia a priatelia školy!
Obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc pri úprave školského dvora – práca s lopatou, hrabľami, fúrikom (prosím doniesť vlastné).  Brigáda sa uskutoční v sobotu 11.5. o 10:00, cca 3 hodiny.

Ďakujeme

Žiaci a zamestnanci ZŠ Lieskovec

Pridaj komentár »

Veľkonočné tvorenie objektívom …

Srdečná vďaka, že ste v nedeľu prišli podporiť naše “ihrisko” na veľkonočné tvorivé dielne v KD v Lieskovci, ktoré organizovala Obec Lieskovec v spolupráci s MŠ a ZŠ Lieskovec.

A tu je niekoľko fotografií.

 

Pridaj komentár »